Du skal logge ind for at skrive en note

Denne udgivelse henvender sig til studerende på første studieår af pædagoguddannelsen – grundfagligheden. Bogens 29 kapitler giver en grundig og mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker og giver pædagogstuderende mulighed for at gå på opdagelse i de mange vigtige forhold og spændende spørgsmål, som udgør det pædagogiske arbejdsområde. Pædagoguddannelsen ændrer sig, ligesom det omgivende samfund gør det. Pædagoguddannelsen er i dag bygget op omkring en række moduler og fire praktikperioder. Modulerne præsenterer de studerende for forskellige dele af det pædagogiske felt, og hvor nogle moduler er nationalt defineret, indholdsbestemmes andre lokalt på professionshøjskolerne.

Pædagoguddannelsen er i dag bygget op omkring det fælles grundforløb – grundfagligheden, som denne udgivelse retter sig i mod, tre specialiseringer (hhv. dagtilbudspædagogik, skole/fritidspædagogik og social/specialpædagogik), to obligatoriske områder (det tværprofessionelle element og bachelorprojektet) og endelig syv valgfrie områder (hhv. 1. Kreative udtryksformer, 2. Natur og udeliv, 3. Sundhedsfremme og bevægelse, 4. Medier og digital kultur, 5. Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, 6. Social innovation og entreprenørskab, 7. Kulturmøde og interkulturalitet).

Pædagoguddannelsen er konstrueret omkring en række kompetencemål, der igen er fordelt imellem en stribe vidensmål og dertil relaterede færdighedsmål. Denne udgivelse er i sagens natur komponeret omkring de kompetencemål, der gælder for grundfagligheden, og i de fleste tilfælde opererer udgivelsen med, at ét vidensmål med sit relaterede færdighedsmål udgør ét kapitel. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor redaktører og forfattere har fundet det naturligt at "splitte" vidensmålene og færdighedsmålene op i flere kapitler. Du kan se den eksakte fordeling af kapitler sammenholdt med vidensmål og færdighedsmål i kapiteloversigten og på den måde danne dig et klart overblik over, hvilke kapitler der retter sig imod hvilke vidensmål og færdighedsmål.

Alt det finder du ud af, når du går i gang med dine studier. Vigtigst er det, at du med denne udgivelse ved hånden ved, at samtlige kompetencemål og tilhørende vidensmål og færdighedsmål på hele 1. studieår er behandlet af en eller flere forfattere.

Det store hold af forfattere, der bidrager til denne udgivelse, har alle fingeren på den pædagogiske puls. Nogle har deres daglige gang på landets pædagoguddannelser, hvor de underviser, udvikler og forsker, nogle er forskere på landets universiteter, og en håndfuld er konsulenter i forskellige pædagogiske sammenhænge. Du kan se en udførlig præsentation af alle 31 bidragende forfattere. Kapitlerne præsterer hver deres balance imellem den klassiske formidling af begreber og indhold (behandling af vidensmålet) og det mere anvendelsesorienterede fokus (behandling af færdighedsmålet). Det er denne variation, som vi betragter som det spændende ved denne udgivelse – og den balance som vi finder interessant ved pædagoguddannelsen. Viden er væsentlig og vigtig, men den bliver først rigtig relevant og vedkommende, når den sættes i forbindelse med konkrete pædagogiske processer.

Et centralt fokus i udgivelsen er, at den er forskningsrelateret og -baseret, både på baggrund af forfatteres egne udviklingsarbejder og forskningsresultater – men også i den forstand at forfattere tilmed baserer dele af deres refleksioner og diskussioner på andres forsknings- og udviklingsarbejde.

Hertil kommer, at udgivelsen lanceres som iBog, hvilket giver dynamiske muligheder for at linke ind og ud af materialet (til anden forskning, portaler, styrelser, lovgivning, m.m.), downloads, inkorporering af videoklip, lydfiler, cases og meget mere. Formidling i denne udgivelse er således ikke reduceret til den klassiske tekst, som vi kender fra den almindelige bog eller artikel. Formidling i denne udgivelse er transparent – den rækker ud og bidrager således til forståelsen af, at viden sjældent er afgrænset, men ofte forbundet, kompleks og overskridende. Ikke alle ønsker at læse og studere på laptop, tablet eller smartphone. Derfor er udgivelsen selvfølgelig også tilgængelig som almindelig papirbog.

Alle kapitler indledes med et abstract, hvor kapitlets hovedpointer skitseres. I slutningen af hvert kapitel er der en række refleksionsspørgsmål og forslag til videre læsning.

Med udgivelsen ønsker vi at give pædagogstuderende – og deres undervisere – et inspirerende, kvalificerende og diskuterende afsæt for studierne.

God fornøjelse!

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788793114081. Copyright forfatterne og Hans Reitzels Forlag 2018