Du skal logge ind for at skrive en note

Christian Aabro

Cand. mag. og lektor i pædagogik ved professionshøjskolen UCC. Har i de seneste år især interesseret sig for en række af de udfordringer, dilemmaer og problemstillinger der knytter sig til udviklingen af den pædagogiske profession, herunder også udviklingen af pædagoguddannelsen. Beskæftiger sig p.t. primært med forhold, der angår læring, magt og etik i pædagogisk arbejde.

Du skal logge ind for at skrive en note

Charline Amdisen Bossen

MA i specialpædagogik. Lektor i pædagogik og uddannelsesleder ved pædagoguddannelsen i Esbjerg, UC Syddanmark. Har arbejdet på det social- og specialpædagogiske område inden for såvel voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse på døgninstitution som inden for specialskoleregi. Siden 2009 ansat på pædagoguddannelsen ved UC Syddanmark Campus Esbjerg. Oplægsholder for praksisfeltet omkring børn og seksualitet inden for normalområdet og seksualitet inden for specialområdet. Beskæftiger sig i øvrigt med området voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i udviklingsprojekter med fokus på seksualitet og delagtighed i eget liv. FoU-projekt med fokus på delagtighed i eget liv med § 85-institutioner.

Du skal logge ind for at skrive en note

Johannes Andersen

Lektor og samfundsforsker ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet. Forsker og underviser i demokrati, politisk identitet, kommunikation og deltagelse.

Du skal logge ind for at skrive en note

Sidse Schoubye Andersen

Sociolog, ph.d. stipendiat på Københavns Universitet ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering. Interessefelt er sociale perspektiver på børns måltider i daginstitutioner og skoler. Herunder måltidskultur og fællesskaber samt læring i forbindelse med mad og måltider i skoler og daginstitutioner.

Du skal logge ind for at skrive en note

Peter Østergaard Andersen

Mag.art., ph.d. Lektor på Københavns Universitet ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Har i sin forskning arbejdet med forholdet mellem klassiske og nutidige problemstillinger inden for pædagogikken og mellem pædagogisk teori og praksis, bl.a. ved at se nærmere på pædagogisk teori som et skæringsfelt mellem forskelligartede faglige discipliner, uddannelsespolitik og praksisformer.

Du skal logge ind for at skrive en note

Jenny Bohr

MA i Specialpædagogik og uddannet "Advanced Trainee" ved "Center for Collaborative Problem Solving", Boston, Mass. Har de senere år fungeret som inklusionskonsulent for talrige skoler og institutioner. Holder herudover kurser og foredrag over hele landet for både fagfolk og forældre. Har skrevet bøgerne "Problemløsende inklusion" og "Samarbejdsbaseret problemløsning".

Du skal logge ind for at skrive en note

Charlotte Brønsted

Cand. scient. soc fra RUC, ekstern lektor og selvstændig konsulent i www.inklusionsakademiet.dk. Initierer inklusionsudvikling i dagtilbud og skoler ved kompetenceudvikling af pædagoger, lærere, ledere og støttefaglige personer. Arbejder også med dokumentation af pædagogisk kvalitet, procesfacilitering og Motiverende Interview (MI) i det socialpædagogiske felt. Tidligere konsulent i Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) ved UCC og lektor ved Professionshøjskolen UCC.

Du skal logge ind for at skrive en note

Birthe Juhl Clausen

Cand. psych. Århus Universitet og Master i Læreprocesser, Ålborg Universitet Lektor ved Pædagoguddannelsen Aarhus, VIA University College. Tidligere seminarielærer/lektor på pædagoguddannelsen (1985-) Underviser på praktikvejlederuddannelsen, diplommodul. Beskæftiger sig med praktikvejledning, coaching, livshistorier, narrativ pædagogik og læreprocesser.

Du skal logge ind for at skrive en note

Niels Ejbye-Ernst

Ph.d., Cand pæd. pæd. Lektor. Forsker ansat i VIA og i øjeblikket delvist udlånt til Københavns Universitet. Arbejder p.t. med udeskole og pædagogers formidling af naturvidenskab for mindre børn. Har forsket i pædagogers arbejde med børn i naturen, pædagogers arbejde med science, socialt arbejde i naturen og udeskole. Forskningsfelt: pædagogisk arbejde i naturen og naturformidling for alle målgrupper.

Du skal logge ind for at skrive en note

Jan Thorhauge Frederiksen

Ph.d., Adjunkt i Pædagogik ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. Forsker i velfærdsprofessioner, velfærdsarbejde og uddannelsessociologi, samt pædagogisk hverdagspraksis og professionsuddannelse.

Du skal logge ind for at skrive en note

David Thore Gravesen

Ph.d., cand.pæd.soc. Lektor i pædagogik, Pædagoguddannelsen i Viborg og programkoordinator i Forsknings- og Udviklingscenter for Børn og Unges Kultur, Program for hverdagsliv ved VIA University College. Forsker bl.a. i: Børn og unges hverdagsliv, Unges uddannelsesvalg, Børn og unges socialisering i offentlige byrum, Pædagogens rolle i den nye folkeskole og Pædagogers professionsidentitet.

Du skal logge ind for at skrive en note

Ellen Ravn Habekost

Lærer og Master i Sundhedspædagogik. Projektleder i Center for Mad Krop og Læring og lektor ved Lærer og Pædagoguddannelsen i Jelling, University College Lillebælt. Særlige forsknings- og interesseområder er mad og måltidspædagogik i daginstitutioner, skole- og institutionshaver samt vinkler på mad, krop og læring.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hanne Hauer

Cand. pæd. i Billedkunst. Lektor på pædagoguddannelsen i UCSJ. Underviser i værksted, billedkunst, dansk, kultur og kommunikation. Tidligere underviser inden for daghøjskoleområdet bl.a. ved Københavns Kvindedaghøjskole. Mindfullnessinstruktør. Arbejder med brug af symboler, kunst og billeder som led i vejledning.

Du skal logge ind for at skrive en note

Esben Hulgaard

Cand.mag., MPP. Lektor, uddannelseskoordinator ved VIA UC, pædagoguddannelsen i Horsens. Interessefelter er socialt entreprenørskab og tværprofessionelt samarbejde. Er optaget af, hvordan velfærdsprofessionerne i samspillet mellem offentlige institutioner, frivillige foreninger og private virksomheder kan medvirke til udvikling af velfærdssamfundet. I uddannelserne beskæftiget med, hvordan man udvikler de studerendes tværprofessionelle kompetencer, og kompetencer til at indgå i samskabelsesprocesser med aktører på tværs af institutioner, civilsamfund og virksomheder.

Du skal logge ind for at skrive en note

Erik Hygum

Ph.d, Københavns Universitet 2005. Direktør for VIA Pædagogisk-Socialfaglig Højskole VIA University College. Adjunkt/lektor på pædagoguddannelsen (1994-2005). Konsulentopgaver i forbindelse med Leg & Læring projekter, børns overgang fra dagtilbud til skole, m.m. (1999-2005). Medlem af styregruppen for implementering af pædagogiske læreplaner (2004-2006). Leder af kompetenceenhed for børneliv og læring (2004-2005). Studierektor for Holstebro Pædagoguddannelse (2005-2007). Rektor for Jydsk Pædagogseminarium (2007-2010). Medlem af ekspertgruppen for ny pædagoguddannelse (2013-2014). Forsknings- og interessefelt: Barndomssociologi, generationsforskning, tværprofessionelt samarbejde og didaktik.

Du skal logge ind for at skrive en note

Bjarne Bruun Jensen

Ph.d., Cand. scient. Professor og Forskningschef ved Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center. Har gennem ansættelse som professor på Danmarks Pædagogiske Universitet stået i spidsen for opbygningen af Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, som udviklede sig til både at være et nationalt og internationalt anerkendt forskningscenter, bl.a. inden for området Den Sundhedsfremmende Skole. Udnævnt af WHO som repræsentant i den nedsatte Task Force under Marmot review, med fokus på at sammenfatte læringen fra internationale interventioner, der bidrager til at nedsætte ulighed i sundhed blandt børn og unge. Har medvirket i en lang række udvalg inden for forebyggelsesområdet, fx Forebyggelsespolitisk Råd, Forebyggelsesfonden, Diabetesrådet, diverse ministerielle udvalg til revision af læseplaner inden for sundhedsområdet i folkeskolen og skolesundhedstjenesten m.m., ligesom han har været koordinator af en række internationale netværk og EU-finansierede projekter, rettet mod interventioner inden for børne- og unge-området.

Du skal logge ind for at skrive en note

Martin Ladefoged Johnsen

Cand. scient. idræt og biologi. Lektor og praktikkoordinator ved Pædagoguddannelsen i Viborg. Har gennem de sidste 2 år arbejdet med praktikkoordination i VIA UC. Har fra tidligere ansættelsesforhold været praktikvejleder for pædagogstuderende i praktik.

Du skal logge ind for at skrive en note

Irene Salling Kristensen

Cand.theol. og cand. mag. Lektor ved Pædagoguddannelsen i Holstebro. Har siden 2010 været tilknyttet Forsknings- og Udviklingscenter for Sprog, Læsning og Læring VIA UC. Har her deltaget i flere projekter, hvor fokus har været på samarbejdet om børns sprog i overgangen til skolen og på 0-5-årige børns skriftsprog. I 2013 deltog hun i udgivelsen Tidlig skrift i Æblehaven.

Du skal logge ind for at skrive en note

Kirsten Krøigaard

Cand. psych. Lektor i pædagogik ved Pædagoguddannelsen i Ikast. Har arbejdet med undervisning i pædagogik på pædagoguddannelsen, som kontaktlærer i praktik, og undervist på efter- og videreuddannelseskurser for pædagoger. Har desuden deltaget i flere forsknings- og udviklingsprojekter bl.a. om "Inklusion i teori og praksis", samt flere projekter inden for "Videnscenter for Socialpædagogik og socialt arbejde" i Via University College. Særlige interessefelter er udsatte børn og unge samt marginalisering.

Du skal logge ind for at skrive en note

Unni Lind

Uddannet socialpædagog og cand. mag i pædagogik. Lektor i pædagogik og uddannelseskoordinator på Pædagoguddannelsen København, UCC. Har her ansvar for udvikling af en ny pædagoguddannelse i UCC – Profiluddannelse: Profil i Pædagogisk udvikling. Tidligere ansættelse som pædagogisk udviklingskonsulent i BUPL's forbundshus. Redaktionsmedlem i det pædagogiske fag tidsskriftet Vera og fagligt medlem i PUF – FOAs Pædagogiske udviklingsfond. Har særligt haft dagtilbudsområdet og pædagogikken som interessefelt og har således undervist specifikt inden for dette område på grund- og efteruddannelse. Har endvidere deltaget i diverse kommunale og statslige projekter: KID (Kvalitet i dagtilbud), Københavns kommunes kompetenceudviklingsprojekt KIU2. Er aktuelt en del af UCCs forskningssatsning: Liv og læring, hvor der forskes i hverdagsliv- og læring i dagtilbud med et metodisk udgangspunkt i aktionsforskning.

Du skal logge ind for at skrive en note

Dorthe Lund

Sygeplejerske, sundhedsplejerske, lektor, MHs. Er ansat som underviser ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Har en bred erfaring som sygeplejerske bland andet på en infektionsmedicinsk afdeling for børn. Har i flere år undervist i mikrobiologi og hygiejne på sygeplejerskeuddannelsen i hhv. Viborg og Odense.

Du skal logge ind for at skrive en note

Anita Lyngsø

Sygeplejerske, lektor, cand.cur. Ansat som underviser ved Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted samt ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Har som sygeplejerske været ansat i en årrække på infektionsmedicinsk afdeling for børn og efterfølgende undervist teoretisk og praktisk i hygiejne på sygeplejerskeuddannelsen.

Du skal logge ind for at skrive en note

Benedicte Madsen

Mag.scient.soc. Lektor emeritus ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Freelancekonsulent. Har gennem en årrække samarbejdet med Center for Ledelse og Organisationsudvikling (CLOU) under VIA UC om udviklingen af aktionslæring. Forsknings- og praksisinteresser i øvrigt: Dialog og kommunikation, professionelle hjælperrelationer, konsulentmetoder, gruppe og organisation og anvendt socialpsykologi.

Du skal logge ind for at skrive en note

Frants Mathiesen

Cand.pæd. i Billedkunst, Exam. Art i Kunsthistorie. Lektor på læreruddannelsen i UCC. Underviser i Billedkunst, linjefag, Design af digitale læremidler, Nordic Module/ Visual Culture and Art in Education, Visuel Kommunikation. Aktiv i Copenhagen Kids. Medlem af Redaktionen i Billedpædagogisk Tidsskrift. Arbejder med forholdet mellem kunstnere, pædagoger, lærere og børn.

Du skal logge ind for at skrive en note

Søren Gytz Olesen

Cand.pæd.pæd., Ph.d. Forskningsleder, leder af Enhed for Professionsforskning, professionshøjskolen VIA. Tidligere rektor ved Viborg-Seminariet og forskningsdirektør. Forsknings- og interessefelt: Uddannelsesociologi, professionssociologi, social ulighed og studier af forholdet mellem pædagogik og samfund.

Du skal logge ind for at skrive en note

Marina Stannov

Cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet, 1988, og arbejder i Aarhus Kommune som konsulent i Børn- og Ungeforvaltningen med fokus på understøttelse af skoler, dagtilbud samt fritids- og ungdomsskoletilbud. Hendes interessefelt er børn og unges medborgerskab og uddannelse til alle.

Du skal logge ind for at skrive en note

Lotte Hanberg Sørensen

Cand. mag. i samfundsfag og tysk fra Aarhus Universitet, 1998, og master i evaluering fra Syddansk Universitet, 2009. Arbejder i Aarhus Kommune som konsulent i Børn- og Ungeforvaltningen med fokus på understøttelse af skoler, dagtilbud samt fritids- og ungdomsskoletilbud. Interessefelt er udvikling af pædagogiske indsatser, der virker.

Du skal logge ind for at skrive en note

Anne Marie Villumsen

Cand.psych. aut. Lektor ved socialrådgiveruddannelsen, VIA University College. Har siden 2005 arbejdet med udsathed hos børn og unge og tværprofessionelt samarbejde og færdiggør p.t. en Ph.d. om dette felt. Anne Marie Villumsen er bidragyder og forfatter til flere lærebøger på de sociale og pædagogiske uddannelser og er desuden en efterspurgt supervisor i praksisfeltet.

Du skal logge ind for at skrive en note

Gert Vorre

MA i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier. Lektor i musik ved VIA UC, pæd. udd. i Viborg og underviser bl.a. i musik, drama, værksted, medier og internationalt animationsmodul. Er optaget af digitale mediers pædagogiske muligheder i forhold til æstetiske processer og med i forskningsprojekt omkring eksperimenter med digital skala i musik og drama.

Du skal logge ind for at skrive en note

Allan Westerling

Cand. mag i psykologi og socialvidenskab. Ph.d. i Socialpsykologi. Lektor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC. Har siden 1999 forsket i familieliv, individualisering og fællesskab. 2010-2012: Leder af forskningsgruppen for Barndom-, Ungdoms-, og Familielivsforskning på RUC. 2002-2012 redaktør for tidsskriftet Psykologisk Set. Aktuelt medlem af den videnskabelige komité under European Society of Family Relations og af Oxford Network of European Fatherhood Researchers (ONEFaR).

Du skal logge ind for at skrive en note

Lone Wiegaard

Uddannet Fysioterapeut, BA i idræt og er MA i Idræt og Velfærd. Lektor på VIA UC, Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Har tidligere undervist på bl.a. Fysioterapeut-, Lærer- og Pædagoguddannelsen samt fungeret som konsulent i dagtilbud. Det faglige interessefelt er kroppen i menneskers liv og samspil – med fokus på trivsel, kommunikation, læring og sundhed.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788793114081. Copyright forfatterne og Hans Reitzels Forlag 2018